หัวหน้างานที่ดีขององค์กร

หัวหน้างานที่ดีขององค์กร ในยุคปัจจุบัน

ที่เกิดการ Disruption อย่างรวดเร็ว

ต้องมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 
 
ดังนั้นหัวหน้างานยุคใหม่ ต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็นหัวหน้างานที่ดี
ควรพัฒนาตัวเองให้มีทักษะดังต่อไปนี้
 

1.  ทักษะการสื่อสารสร้างสัมพันธ์

2.  ทักษะการโน้มน้าวและจูงใจคน

3.  ทักษะการสร้างทีมงานอย่างมีศิลปะ

 
 
ทักษะการสื่อสารสร้างสัมพันธ์  เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างงานคุณภาพ ที่สอดประสานทุกคนในทีม ระหว่างทีม และพัฒนา
ทักษะการโน้มน้าวและจูงใจคน เป็นการสร้างความไว้วางใจ และกระตุ้นให้ทีมงานรู้สึกอยากเติบโตไปด้วยกัน
ทักษะการสร้างทีมงานอย่างมีศิลปะ เป็นการวิเคราะห์พนักงานที่แตกต่างและสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างทีม
 
 
 
สนใจหลักสูตร
สถาบันฝึกอบรมพีพีเลิร์นนิ่ง  บริหารโดย บริษัทพีพีเลิร์น จำกัด
www.ppleaning.com
 
 
 
 
ติดต่อ โทร. .0955374428
 
Visitors: 65,066