หลักสูตร Smart KPIs Smart Goal

 

หลักสูตร 1 วัน

 

Smart KPIs Smart Goal

 

โดย อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 

วิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและวางแผนทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้

 

การบริหารจัดการ  การเจรจาต่อรอง และการบริหารจัดการทางจิตวิทยา

หลักการและเหตุผล

การบริหารการจัดการในยุคที่มีการแข่งขันรุนแรงนั้น ผู้บริหารขององค์กรทุกระดับชั้นบังคับบัญชา ได้เห็นความสำคัญของการวัดผลปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ได้ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ในการวัดผลอย่างไร และเพื่อให้การวัดผลของการปฏิบัติงาน ได้นำไปใช้งานได้จริงทั้งในรูปของการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความแตกต่างลงของเป้าหมาย (Gap Analysis and Variance Analysis) ในรูปของแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานและของตัวบุคคล

              ประเด็นที่สำคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อไปสู่ประเด็นที่ได้กล่าวไปนั้น อยู่ที่พื้นฐานของการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ และมีความสอดคล้องกันเพียงใด ภายใต้หน่วยงานของตนเอง และการสอดคล้องกันของการข้ามสายงาน เพื่อให้เกิดการประสานงาน และร่วมมือกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันขององค์กร ดังนั้น การกำหนด KPI & Goal ที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้เพื่อการสื่อสารประสานงาน เพื่อการวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะของทีมงานและรายบุคคล จึงต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ได้จริง

วัตถุประสงค์

1.          มีแนวทางในการกำหนด KPI & Goal ได้อย่างถูกต้อง และนำไปปฏิบัติงานได้จริง

2.    สามารถนำจุดแข็ง และโอกาสที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ นำไปสู่การตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.          ทราบแนวทางในการกำหนด KPI เพื่อความรับผิดชอบของสายงานตนเอง และความรับผิดชอบการข้ามสายงานต่อเป้าหมายของสายงานอื่น

4.          ทราบแนวทางการกระจาย (Deploy KPI & Goal) ไปสู่สายงานของตนเองและสายงานอื่น ๆ ที่มีส่วนรับผิดชอบเป้าหมายเดียวกัน

5.          กำหนดแนวทางภาคปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.    สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

 

หัวข้อการอบรม

1.          การปรับกรอบความคิด ในรูปแบบ Growth Mind Set เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงความเข้าใจและความสำคัญของ กรอบความคิด จะส่งผลต่อการทำงานของเขาอย่างไร

2.          Domino Play Game

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้จาก Domino Play Game ว่าวิถึของการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการควบคุมจากการเล่นเกม ส่งผลกระทบสู่การกำหนดเป้าหมายในการทำงานจริงอย่างไร

3.          หลุมพรางและปัญหาความท้าทายของการนำ KPI มาใช้ในองค์กร

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ ถึงหลุมพราง และกับดักความคิด พร้อมพฤติกรรมเชิงจิตวิทยา อุปสรรคที่จะนำ KPI มาใช้ในองค์กร

4.          ประเด็นและหลักการที่สำคัญสู่ความสำเร็จของระบบการบริหารผลงาน

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงประเด็นปัจจัยสำคัญการกำหนด KPI เพื่อการวัดผลความสำเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งสู่ปัจจัยทางด้าน

•             ต้องโฟกัส (Focus)

•             ต้องสอดคล้องกัน (Alignment) และสัมพันธ์กับกลยุทธ์

•             ต้องสมดุล (Balance)

•             ต้องสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล (Causes and Effects)

5.          การกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนด Key Result มีผลต่อเป้าหมายอย่างไร

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงความสำคัญของการเป้าหมายโดยมุ่งสู่ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และ key result คือ ผลลัพธ์ที่ต้องกระทำให้สำเร็จ คือ อะไร อันทำให้ผู้รับผิดชอบเห็นภาพความสำเร็จและเป้าหมายที่ทำสำเร็จได้ เพื่อสอดคล้องกับองค์กร และสอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน

6.          ความสำคัญของการกระจาย KPI สู่สายงานบังคับบัญชา และสายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจถึงแนวทางการกำหนด KPI ของสายงานตนเอง และการกระจาย KPI ไปสู่สายงานบังคับบัญชา และสายงานที่ส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไร

7.          แผนการประเมินผลงานเพื่อการสอดคล้องของ KPI เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง

Work Shop & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้และเข้าใจประเด็นดังต่อไปนี้

-          แผนปฏิบัติการรองรับเป้าหมายองค์กรมีประสิทธิภาพหรือไม่  (ตอบคำถามได้ว่าเท่าไหร่ เมื่อไหร่ อย่างไร)

-      เป้าหมายองค์กรข้อใดบ้างที่วัดเป็นทีมในฐานะฝ่ายบริหาร วัดของทีมแต่ละฝ่าย

-          แหล่งที่มาของหัวข้อการประเมินผลงานของแต่ละคนมาจากไหน

-      ทำไมหัวข้อการประเมินนั้นจึงสำคัญสำหรับการประเมินผลงานของแต่ละฝ่าย

-          หัวข้อการประเมินผลงานแต่ละฝ่ายมีอะไรบ้าง

-      การกำหนดระดับเกรดของผลงานแต่ละข้อเป็นอย่างไร ใช้หลักเกณฑ์อะไร

-          การกำหนดน้ำหนักคะแนนการประเมินผลงานอย่างไร

-           

แนวทางการอบรม  50% บรรยาย 50% Work Shop & Group Coaching โดยใช้หลักการ Appreciative Inquiry &Positive Psychology โดยเน้นแบบ Active learning

ผู้เข้าอบรม    ระดับบริหารชั้นต้น ขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม  ไม่ควรเกิน 25 คน เพื่อการควบคุมการทำ Work Shop & Coaching

ระยะเวลา ในการอบรม      วัน ถ้า 2 วันเน้นการทำ Work Shop มากขึ้น

วิทยากร              อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

 

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ระดับ ผู้บริหารขั้นต้น ขึ้นไป /   จำนวน 20-30  คน

 

อุปกรณ์ที่ใช้ : อื่นๆ

               - LCD       - Flip Chart    - Microphone    - Classroom and Workshop

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

              1 วัน  รวมเวลา 6 ชั่วโมง (ช่วงเวลา  9.00 น.-16.00 น.)

 

 

Visitors: 65,064