หัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisor) กับทักษะการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisor) กับทักษะการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรยุคใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ เช่นกัน ดังนั้นหัวหน้างานยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ จึงมีความจำเป็นมากที่ต้องสามารถมีทักษะการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เชี่ยวชาญเรื่องงาน
 • เชี่ยวชาญเรื่องคน
 • เชี่ยวชาญเรื่องบริหารจัดการ

ดังนั้น 5 ทักษะสำคัญในการบริหารจัดการงาน+คน+ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยการฝึกฝนให้บ่อยจนเชี่ยวชาญ และในที่สุดจะกลายเป็นธรรมชาติ (นิสัยความสำเร็จของหัวหน้างานยุคใหม่) ดังนี้

 • การกำหนดเป้าหมายการ (Goal)

 • การวางแผนงาน (PDCA)

 • การกล้าตัดสินใจ (Decision Making)

 • การสั่งงานและมอบหมายงาน (Ordering & Delegation)

 • การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ (Communication&Connection)

 

การกำหนดเป้าหมายการ (Goal)

ชีวิตประสบความสำเร็จด้วยการมีเป้าหมาย และให้มั่นใจว่าการบริหารงานและทีม ก็จะสำเร็จด้วยการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นกัน  ดังนั้นการมีนิสัยแห่งการมีเป้าหมายสามารถโคลนนิ่งไปยังทีมงานได้ นั่นหมายความว่า หัวหน้างานยุคใหม่ ก็กำลังโคลนนิ่งนิสัยแห่งความสำเร็จให้พนักงานในทีมเช่นเดียวกัน และความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ยังทำให้ทุกคนในทีมีจุดร่วมในการเผชิญทุกสถานการณ์แม้มีอุปสรรค ก็ยังไม่ลืมว่า เป้าหมายมีไว้พุ่งชน เป็นตัวกระตุ้นให้ทุกคนสนุกร่วมกันได้ดีมาก

การวางแผนงาน (PDCA)

แน่นอนที่สุดการวางแผนงาน (PDCA) เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน หัวใจสำคัญของการวางแผนงาน มิใช่แค่วางแผนเสร็จ แต่มันคือการที่ทุกคนลงมือทำตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรือหากจำเป็น ก็ต้องมีการประชุมปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกัน เพื่อทำให้แผนงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

PDCA

 • Plan
 • Do
 • Check
 • Act

เครื่องสำคัญในการพาหัวหน้างานยุคใหม่ให้ประสบทความสำเร็จ 100% คุณเห็นด้วยไหม?

การกล้าตัดสินใจ (Decision Making)

คำว่า กล้าตัดสินใจ เป็นเรื่องที่หัวหน้างานยุคใหม่มีความกังวลมาก เพราะไม่มั่นใจว่า การตัดสินใจนั้นจะผิดหรือถูก  จึงโยนการตัดสินไปที่คนอื่น แล้วมีเหตุผลดีๆ ว่า ฉันไม่ได้ตัดสินใจ  แต่ความจริงแล้วทุกครั้งการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ทุกคนทำตลอดเวลา แต่ที่บอกว่าฉันไม่ได้ตัดสินใจเป็นเหตุผล เพราะไม่ต้องการรับผิดชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ก็แค่นั้น ดังนั้นกรอบความคิด (Mindset) เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจสามารถถ่ายทอดได้ผ่านประสบการณ์ และค่านิยมคนในทีม หากหัวหน้างานยุคใหม่ต้องการให้ทีมเวิร์คในฐานะผู้นำทีม คุณต้องฝึกฝนและพัฒนาให้ทุกคนในทีมกล้ายอมรับทุกผลลัพธ์ที่ตัดสินใจ ความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายของทุกคนในทีมมาถึงเร็วกว่าที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ จริงๆนะ

การสั่งงานและมอบหมายงาน (Ordering & Delegation)

 “ใช้คนให้ถูกกับงาน (Put the Right Man to the Right Job)”

เป็นคำคุ้นเคยที่ทุกคนชอบพูดถึง แต่จะมีกี่คนที่สามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตการทำงานประจำวัน เพราะหัวหน้างานยุคใหม่ หรือหัวหน้างานคุณภาพทุกยุค ต้องการประสบความสำเร็จด้วยศักยภาพของพนักงานทุกคนในทีม เพื่อจะได้ชื่อว่าปั้นทีมเวิร์คได้อย่างยอดเยี่ยม ดังนั้น การสั่งงาน และมอบหมายงานที่ดี มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการเรียนรู้ และฝึกฝนทั้งเรื่องของรู้จริงในงาน และรู้จริงในพฤติกรรมหรือนิสัยของพนักงานทุกคน ที่มุ่งพัฒนาจุดเด่น ให้สำเร็จไปพร้อมกัน และมีส่วนร่วมในทุกจังหวะ เพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกดี มีความภาคภูมิใจกับคำว่าทีมเวิร์ค (Teamwork)

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ (Communication&Connection)

การที่ทุกคนในทีมจะมีความเข้าใจในนโยบายไปทิศทางเดียวกัน ต้องอาศัยทักษะการสื่อสาร (Communication) ที่เชื่อมโยง หรือขยายความให้ทุกคนมีความรู้ ความคิด ความรู้สึก เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม และสามารถช่วยคลายกังวล ความกลัว จากจินตนาการทางลบของตัวเองไปได้มากเลย หากหัวหน้างานยุคใหม่ใส่ใจพัฒนาเทคนิคในการสื่อสารที่ดี มีการสร้างสัมพันธ์ให้ทุกคนในทีมมีความผูกพัน(Engagement)  ย่อมสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนทีมเวิร์คไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่เดี๋ยวก่อน หัวใจสำคัญคือ ทุกคนในทีมควรพัฒนาไปพร้อมๆกัน โดยมีหัวหน้างานเป็นคนพัฒนาไปพร้อมๆกันอย่างมีความสุขในการพัฒนาทุกคนในทีม เพราะทุกคนเป็นคนสำคัญ

หัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisor) กับทักษะการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถพัฒนาได้ในทุกวัน เริ่มจากการเป็นหัวหน้างานมือใหม่ ทำไปทุกๆ วันย่อมกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าหัวหน้างานมือเก๋า มิใช่เก่าเพียงแค่อายุงาน เป้าหมายรอคุณอยู่นะคะ

อ.สุณิชชา ชอบชัย

Visitors: 65,064