ผู้นำพลังบวก ทรงพลังสร้างทีมเวิร์ค สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

ผู้นำพลังบวก ทรงพลังสร้างทีมเวิร์ค สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

=====================================================

การที่หัวหน้างาน หรือผู้จัดการ จะมีความทรงพลังในการสร้างทีมเวิร์คได้นั้น

มีความจำเป็นต้องมีความคิดเชิงบวก เพื่อส่งพลังบวกให้กับทีมงาน ในการบริหารจัดการ

และสร้างทีมงาน อย่างมีรูปแบบ ควรพัฒนา10 ทักษะดังนี้

  1. มีภาวะผู้นำมากกว่าตำแหน่งผู้ำ
  2. มีกรอบความคิดที่ดีต่อตัวเองและทีมงาน
  3. มีการเป็นบุคคลเชิงรุก
  4. มีการจัดลำดับความสำคัญ
  5. การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ กันและกันในทีม
  6. การมีเป้าหมายอย่างชัดเจน
  7. การมอบหมาย การติดตามงาน
  8. การสอนงานด้วยหลักการ TAPS Model
  9. การวางแผนและแก้ไขปัญหาสร้างสรรค์
  10. การเป็นผู้นำ 360 องศา (ตัวเอง,เพื่อน,ลูกน้อง,หัวหน้า,องค์กร,ลูกค้า)

ผู้นำพลังบวก ทรงพลังสร้างทีมเวิร์ค สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ คือคุณ

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

Visitors: 65,066