งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุน  จะแสดง ณวันสิ้นงวด เช่น 31 ธันวาคม  

โชว์ตั้งแต่วันแรกต้นปี จนถึง ณ วันปิดงบ

(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

เป็นงบกำไรสะสมทั้งปี

 

 

Visitors: 69,756