หลักสูตรฟรี! > แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 3 ชั่วโมง กับวิทยากรสถาบัน

หลักสูตร : การสร้างความผูกพันกับองค์กรด้วยการสื่อสารอย่างนักการตลาด (Marketing Engagement Communication)            MEC

หลักสูตร Marketing Engagement Communication (MEC)

หลักการที่มาของหลักสูตร

            องค์กรที่สามารถแข่งขันได้ดีนั้นหัวใจสำคัญคือพนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กร เพราะสามารถสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากความรู้ความเข้าใจในนโยบายอย่างแท้จริง

            กลุ่ม HR หรือผู้นำทีมที่มีสามารถสร้างกิจกรรม หรือแนวคิดให้กับพนักงานในทีมมีความรักและผูกพันกับองค์กรได้ดีนั้น ย่อมต้องมีทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าว และจูงใจได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยหลักการ 3E (Engagement with Organization + Engagement with Job + Engagement with people)

            การนำหลักการตลาดมาผสานทำให้สามารถสร้างความน่าสนใจในการสร้าง Engagement ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสร้างความสำคัญกับลูกค้าที่เป็นพนักงานในองค์กรอย่างมีกลยุทธ์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานการสร้าง Engagementในองค์กร
  2. เพื่อได้พัฒนาทักษะการสื่อสารการตลาดในองค์กรให้ยกระดับการสร้างEngagementอย่างเหมาะสม
  3. เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการสร้างความผูกพันในองค์กรตามหลัก 3E

 

ทำความรู้จักอาจารย์ผู้สอน

 
 

อ.อรรณพ นิยมเดชา

วิทยากรเชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสาร

อ.สุณิชชา  ชอบชัย

วิทยากรเชี่ยวชาญจิตวิทยาการตลาด

 
Visitors: 65,062