ทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill)

พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills) 

หัวหน้างานโดยมีตำแหน่ง ทุกคนมีความจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ทักษะหัวหน้างาน ,หัวหน้างานคุณภาพ, บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน,

หัวหน้างานที่ดี ,หัวหน้างานกับการบริหารทีมงาน ฯลฯ

 

ซึ่งกล่าวโดยรวม ก็คือต้องเรียนรู้ และฝึกฝน ตนเองให้สามารถพัฒนาตัวเอง และทีมงาน

ด้วยการใช้หลักการ  เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ กลับไปประยุกต์ใช้จริง ในสถานการณ์

หรือชีวิตประจำวัน ณ จุดทำงานหน้างาน  ดังนั้น หลักสูตรทักษะหัวหน้างาน (Supervisor Skill)

จึงเป็นหลักสูตร ที่รวมความหลากหลาย เน้นการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะสำคัญๆ ที่มีความจำเป็น

ในการใช้งาน บ่อยๆ  เช่น

- ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

- ทักษะการสื่อสาร และประสานงาน

- ทักษะการวางแผนงาน

- ทักษะการสอนแนะ มอบหมาย และติดตามงาน

- ทักษะการสร้าง ปั้นทีมงาน

และเสริมหรือผสานด้วยหลักจิตวิทยา เกี่ยวกับแยกประเภทของลูกน้องเป็นแบบต่าง เพื่อความง่าย

และ นำไปทดลองใช้กับลูกน้อง อย่างเห็นภาพจริงตามเหตุการณ์สมมติ(เสมือนจริง)

 

มุ่งเน้นการปฏิบัติ ประยุกต์ กิจกรรม workshop  คิด วิเคราะห์ ระดมสมอง

กับการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่วิทยากรหรือผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ จากประสบการณ์จริง

และยิ่งสนุกกับการชวนคิดชวนคุยเรื่องจริงในส่วนงานของผู้เรียน สำคัญคือคนเรียนสามารถ

เชื่อมโยงหลักการ เนื้อหา เครื่องมือ ไปผูกกับเรื่องราวจริง แล้วมีคำตอบทั้งเชิงคิด และปฏิบัติจริง

คำว่าทักษะ หมายถึงหรือแปลว่า การลงมือทำซ้ำๆ  ดังนั้น ทักษะ(Skill) สามารถพัฒนาและ

ฝึกฝนได้ และจะดีมากยิ่งขึ้น หากนำมาพัฒนาอย่างมีเป้าหมายใหญ่ (แตกย่อยค่อยๆสะสม)

Proactive Supervisor Is You. คุณคือหัวหน้างานเชิงรุก ที่สนุกในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะ

หัวหน้างาน อย่างมีเป้าหมาย มีกระบวนการ ด้วยสไตล์ตัวเองถูกต้องตามหลักการ สานประโยชน์

ด้วยประสบการณ์  กับคำว่า "พัฒนาทักษะหัวหน้างาน"

www.pplearning.com

www.pplearnonline.com

T.0626599545

 

 

 

 

Visitors: 65,062