หลักสูตรการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

หลักสูตรการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ

เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

(สำหรับบริษัทที่ทำการผลิต)

หลักสูตร 2 วัน 

 

อ. เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและวางแผนทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้

การบริหารจัดการ  การเจรจาต่อรอง และการบริหารจัดการทางจิตวิทยา

 

หลักการและเหตุผล

ในยุคการดำเนินการบริหารการจัดการปัจจุบัน ผู้บริหารจะสามารถบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดแผนกลยุทธ์ทีดีเท่านั้น ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดภายในองค์กรจะต้องแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงานให้ได้ และแผนปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีแผนทางด้านทางการเงินเข้ามีองค์ประกอบที่สำคัญด้วย ดังนั้นการจัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร จึงเป็นแผนปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนงานที่จะต้องดำเนินการ แผนทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำไปสู่แผนทางการเงินในที่สุด

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ได้รู้แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อรู้แนวทางในการควบคุมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  3. เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่รับผิดชอบ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. องค์กรสามารถได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  2. พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่เกิดขึ้น
  3. ทำให้พนักงานได้เกิดองค์ความรู้ในงานที่ทำอย่างชัดเจน เพราะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนการวางแผนงบประมาณและหลังที่เกิดการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง

 

หัวข้อการอบรมสัมมนา

วันแรก

09.00 – 10.30 น. : ความเข้าใจพื้นฐานของการอ่านงบการเงิน

10.30 – 10.45 น. :  เบรก พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. : ความสำคัญของการวางแผนงบประมาณ 

ขบวนการของการจัดทำแผนงบประมาณเพื่อควบคุมกำไร และโครงสร้างของการจัดทำแผนงบประมาณการวางแผนงบประมาณการขาย

  • แนวทางการวางแผนงบประมาณการขาย
  • ปัจจัยที่ต้องพิจารณา
  • การพยากรณ์การขายเพื่อการจัดทำแผนการขาย
  • ค่าใช้จ่ายทางด้านการขาย

12.00 – 13.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. : work shop  การจัดทำงบประมาณการขาย

14.00 – 14.30 น. : การวางแผนงบประมาณการผลิต

14.30 – 14.45 น. : เบรก พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น. : การวางแผนงบประมาณวัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง  ค่าใช้จ่ายในการผลิต และการวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ

 Work shop การจัดทำแผนงบประมาณการผลิต วัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง ค่าใช่จ่ายในการ  ผลิต  และ การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อ

วันที่สอง

09.00 -10.30 น. : การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อม work shop การจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย

10.30 – 10.45 น. : เบรก พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. : ความสำคัญของการวางแผนงบประมาณยืดหยุ่น และการจัดทำแผนงบประมาณยืดหยุ่น

12.00 – 13.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. : การวางแผนงบประมาณเงินสด พร้อมการทำ work shop แผนงบประมาณเงินสด

14.30 – 14.45 น. : เบรก พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น. : การควบคุมผลการดำเนินงานโดยผ่านงบประมาณและการจัดทำรายงานเพื่อการควบคุม

 

แนวทางในการฝึกอบรม

บรรยาย 50%  Group Coaching 50%

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงาน ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป

 

อุปกรณ์ที่ใช้ 

LCD       

Flip Chart   

Microphone   

Classroom and Workshop

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

2 วัน

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0-6265-9954-5

 

 

Visitors: 78,589