หลักสูตรความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงินและ

การประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงานทั่วไปที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน

Finance for Non-Finance

หลักสูตร 1 วัน และ 2 วัน

อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและวางแผนทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้

การบริหารจัดการ  การเจรจาต่อรอง และการบริหารจัดการทางจิตวิทยา

 

หลักการและ แนวความคิด

ในโลกยุคที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา  ไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเอง พนักงานทุกคนในองค์กรต้องปรับตัวปรับความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน และแนวคิดที่สำคัญคือจะต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใส่ความรู้ต่างๆ ทางด้านการจัดการ การตลาด การผลิต บุคล และแนวความคิดที่สำคัญซึ่งขาดเสียไม่ได้ คือ ทางด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญขององค์กร ซึ่งพนักงานหรือระดับบริหารต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน หรือขององค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน
 2. เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน ในรายงานทางการเงิน
 3. เป็นพื้นฐานใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้น

 

เนื้อหาหลักสูตร 

 1. ปรับ Mind Set เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 2. ทำไมต้องจึงต้องเป็นรายงานทางการเงิน : Work shop & Coaching ให้เข้าใจความสำคัญของการอ่านและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 3. พื้นฐานรายการหลักๆในงบดุล (งบฐานะการเงิน) : Work shop & Coaching ให้เข้าใจรายการที่สำคัญของงบดุลและการนำไปใช้งาน 
 4. พื้นฐานรายการหลักในงบกำไรขาดทุน : Work shop & Coaching ให้เข้าใจรายการที่สำคัญของงบกำไรขาดทุน
 5. พื้นฐานรายการในงบการเปลี่ยนแปลงการะแสเงินสด : Work shop & Coaching ให้เข้าใจกิจกรรมจากการดำเนินงาน กิจกรรมจากหาแหล่งเงินทุน กิจกรรมจากการลงทุน และมองความสัมพันธ์ ไปสู่การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดในรอบปีบัญชี
 6. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน : Work shop & Coaching  เพื่อให้เกิดความเข้าใจของกลุ่มอัตราส่วนทางการเงิน 4 กลุ่ม เพื่อให้สามารถนำความรุ้ความเข้าใจเพื่อไปสู่การเพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่าย 
 7. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร : Work shop & Coaching  เพื่อให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมค่าใช้จ่ายคงที่ พฤติกรรมค่าใช้จ่ายผันแปร ของรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 8. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์กำไรส่วนเกิน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขาย : Work shop & Coaching เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของจุดคุ้มทุน  เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขาย

 

รูปแบบการเรียนรู้

บรรยาย อธิบายตัวอย่างประกอบ และให้ทำ workshop เพื่อให้ทำการวิเคราะห์งบการเงินเป็น

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานและผู้บริหารระดับต้นขึ้นไปที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน

                    

อุปกรณ์ที่ใช้ 

- LCD      

- Flip Chart   

- Microphone   

- Classroom and Workshop

  

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0-6265-9954-5

 

ดาวน์โหลดหลักสูตร 2 วัน

 

 

Visitors: 69,755