หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน

ขอใบเสนอราคา   กรอกข้อมูล

หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน

(Supervision)

โค้ช จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์

Coach & Professional Trainer และ วิทยากรด้านพัฒนาศักยภาพ

(หลักสูตร 1 วัน)

--------------------------------------------------------

“หัวหน้างานคุณภาพ ... เก่งงาน  เก่งคน  เก่งคิด”

 

หลักการและแนวคิด

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ หัวหน้างาน เพราะเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หัวหน้างานที่สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การทำงานขององค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายด้วย

หัวหน้างานเปรียบเสมือนผู้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรก เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ซึ่งหัวหน้างานต้องรักษาดุลยภาพของทั้ง 2 ฝ่ายได้ดี มีความยุติธรรม และนำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็นหัวหน้างานด้านการบริหารงานและบริหารคนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวหน้างานโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานได้ดี  จึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง  ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์  เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ  เป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยในการกำหนดความสำเร็จขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ทางด้านการบริหารงาน  บริหารคน ได้ด้วยตัวเอง

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างานในการเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด ให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ และเป็นที่ยอมรับของทีมงาน  ตลอดจนนำไปสู่ความ
    สำเร็จขององค์กร

3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำเทคนิคการบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ และจุดประสงค์ขององค์กร

 

เนื้อหาของหลักสูตร

คุณคือ... หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

o   บทบาทของหัวหน้างานคุณภาพ

o   หัวหน้างานคุณภาพในอุดมคติของทีมงาน

o   พัฒนาภาวะผู้นำ 360 องศา เพื่อก้าวสู่หัวหน้างานคุณภาพ

o   แบบทดสอบเพื่อประเมินภาวะผู้นำในตนเอง ตามแนวทางของ John C Maxwell

ทักษะหัวหน้างานในการ... เก่งงาน

o  หัวหน้างานกับการวางแผนและการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพด้วย PDCA

o  หัวหน้างานกับการมอบหมายงาน สั่งงาน และติดตามงาน (Delegation)

o  หัวหน้างานกับการการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Problem Solving)

o  หัวหน้างานกับการตัดสินใจ (Decision Making)

ìทักษะหัวหน้างานในการ... เก่งคน

o  เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติมนุษย์

o  หัวหน้างานกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication)

o  หัวหน้างานกับการจูงใจทีมงาน (Motivation)

o  หัวหน้างานกับการบริหารทีมงาน (Team Work)

o  หัวหน้างานกับการโค้ชงาน (Coaching) ในฐานะโค้ช (Coach)

ทักษะหัวหน้างานในการ...เก่งคิด

o   เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ “ความคิด” ของตนเอง

o   เรียนรู้หลักการที่สำคัญใน การคิดประเภทต่างๆ

o   สร้างแนวทางคิดเชิงกลยุทธ์ของตนเอง

ถาม-ตอบ   “คำถามสร้างพลัง ... พัฒนาตนเองสู่หัวหน้างานที่มีคุณภาพ

Visitors: 65,062