หลักสูตรเทคนิคการตรวจประเมิน 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ

 โค้ช จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์

วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 5ส

(หลักสูตร 1 วัน)

------------------------------------------------

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน 5ส เข้าใจหลักและเทคนิคการตรวจพื้นที่ 5ส
 2. เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน 5ส สามารถดำเนินการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน 5ส นำเทคนิคการให้คะแนนอย่างถูกต้องไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ทบทวนหลักการและความสำคัญของ 5ส
 • หลักการตรวจประเมิน 5ส  
 • การเปิด-ปิดการตรวจประเมิน 5ส
 • เทคนิคการให้คะแนนการตรวจประเมิน
 • เทคนิคการซักถามเมื่อเข้าตรวจประเมินพื้นที่
 • การสรุปผลการตรวจและการให้ข้อเสนอแนะจากการเข้าตรวจประเมินพื้นที่
 • Work Shop จำลองสถานการณ์การตรวจประเมิน พร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ
       -  โดยแบ่งกลุ่มผู้ตรวจประเมินออกตรวจตามพื้นที่จำลอง
       -  ให้แต่ละกลุ่มฯ แสดงบทบาทสมมุติการตรวจประเมิน 5ส จากภาพถ่ายสถานที่ตามที่กำหนด หรือให้แต่ละกลุ่มฯ ลงตรวจประเมินในพื้นที่จริง

 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ควรมีความรู้เกี่ยวกับ 5ส เบื้องต้นมาก่อน  และเป็นคณะกรรมการผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจประเมิน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนิน 5ส เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

เอกสารที่ทางบริษัทต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม

 • มาตรฐาน 5ส ของบริษัท (ทั้งมาตรฐานกลาง และมาตรฐานพื้นที่)
 • แบบฟอร์มการตรวจประเมิน 5ส ของบริษัท
Visitors: 83,045