อ.นันทชัย อินทรอักษร

อ.นันทชัย อินทรอักษร

วิทยการ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการเพิ่มผลผลิตและกำไร

ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel & PowerPoint 

ด้านความความปลอดภัยทางไฟฟ้าและความปลอดภัยในการทำงาน

 

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาระบบงานซ่อมบำรุง CMMS  บริษัท ซิสเต็มสโตน จำกัด

- วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการบริหารวิศวกรรม / เครื่องมือ / การควบคุมคุณภาพ / เพิ่มผลผลิตและปรับปรุงกระบวนการ 
  ผลิต

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน

 

หลักสูตรที่เชียวชาญ

- หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

- หลักสูตร จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)  (อ่านบทความ Click)

หลักสูตร เลือกคนให้เหมาะกับงานด้วยโหราศาสตร์ไทย  (อ่านบทความ Click)

- หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลด้วย power point อย่างมืออาชีพ

- หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (MS Excel for working)  (อ่านบทความ Click)

- หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance MS Excel) 

- หลักสูตร 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity & Improvement)

- หลักสูตร 5ส. เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (5S for Work Safety)

- หลักสูตร การลดของเสียเป็นศูนย์และการเพิ่มผลผลิตด้วย 5 ส (Zero defect & Productivity Improvement by 5S)

- หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance & Management)

- หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) 

- หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Safety in Electrical Works) 

- หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective QCC Activity)

- หลักสูตร เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Problem Solving and Decision Making Techniques)

- หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วย Why-Why Analysis  

- หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Kaizen for Productivity Improvement) 

- หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุน (Cost reduction) 

- หลักสูตร การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 3 จริง 5 Why (3Gen 5Why) 

- หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

- หลักสูตร TPM (Total Productive Maintenance) 

- หลักสูตร TQM (Total Quality Management) 

- หลักสูตร ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) 

 

ประสบการณ์การทำงาน

- วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส, PTT Global Chemical Pub Co., Ltd. 

- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง,  CPPC Co., Ltd. (CP Group)

- วิศวกรกระบวนการผลิตอาวุโส,  Siam Tohcello Co.,Ltd. (SCG)

- วิศวกรกระบวนการผลิตอาวุโส,  NXP Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.

- วิศวกรซ่อมบำรุง, Microchip Technology (Thailand) Co., Ltd.

- วิศวกรไวเลส, Huawei (Thailand) Co., Ltd.

- วิศวกรโครงการ, Inspritech Co.,Ltd.

 

บริษัทที่เคยร่วมงานด้วยบางส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 81,939