หลักสูตรเทคนิคการลดต้นทุนด้วยแนวทาง LEAN

หลักสูตรเทคนิคการลดต้นทุนด้วยแนวทาง LEAN

หลักสูตร 2 วัน

อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและวางแผนทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้

การบริหารจัดการ  การเจรจาต่อรอง และการบริหารจัดการทางจิตวิทยา

 

หลักการและแนวความคิด

เนื่องด้วยปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอย  และมีการแข่งขันด้านการตลาดอย่างรุนแรง  ดังนั้นการทำกำไรด้วยการเพิ่มยอดขายจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก 
แต่ธุรกิจก็สามารถทำกำไรจากการลดต้นทุนด้วยการขจัดความสูญเปล่าในโรงงาน Lean Manufacturing เป็นเทคนิคการลดต้นทุนด้วยการขจัดความสูญเปล่าที่ได้ผล โดยที่ทางโรงงานยังคงรักษาระดับคุณภาพของการผลิตได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งการวางแผนการผลิตโดยนำเครื่องมือ ทางด้าน Lean เข้ามาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดเวลาการสูญเสียต่างๆ ไปได้ ผลกระทบที่สำคัญคือจะทำให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพได้

 

วัตถุประสงค์

*** เพื่อให้เกิดความเข้าใจ lean concept เบื้องต้น (สำหรับการอมรมสัมมนา 1 วัน)

 1. เพื่อทราบความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 2. เพื่อทราบแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในหลักการของ lean
 3. เพื่อแนวทางในลดต้นทุนการผลิต

 

หัวข้อการอบรม

 1. การปรับเปลี่ยน Mind Set ให้อยู่ในสถานะคิดความเป็นเจ้าของ Group Coaching  เพื่อให้เกิดจิตสำนึกกระบวนการคิดและการทำงานในฐานะความเป็นเจ้าของ และเพื่อให้เกิดจิตสำนึกของความเปลี่ยนแปลง
 2. แนวคิดในการดำเนินการของธุรกิจ Group Coaching เพื่อให้ทราบแนวคิดการทำกำไร โดยการพิจารณาในรูปแบบของงบกำไรขาดทุน ซึ่ง Activity ทุกอย่างจะสะท้อนในรูปของงบกำไรขาดทุน
 3. Lean concept
 4. ประเภทความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ Group Coaching กระบวนการคิดแนว Lean และให้ทราบถึงความสูญเสียประเภทความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
 5. Value Stream Mapping  (VSM) Group Coaching  เพื่อให้เกิดกระบวนทัศน์ในการจัดทำ  VSM ในกระบวนการที่รับผิดชอบ 
 6. Standardize work 
 7. Setup Reduction
 8. Kanban 
 9. Kaizen 
 10. Visual Management Group Coaching เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเครื่องมือที่สำคัญในการจัดทำ Lean ในกระบวนการ

 

แนวทางในการฝึกอบรม

บรรยาย 50%  Group Coaching 50%

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงาน ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป

                    

อุปกรณ์ที่ใช้

LCD       

Flip Chart   

Microphone   

Classroom and Workshop

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

2 วัน

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0-6265-9954-5


Visitors: 78,589