หลักสูตรศิลปะการจูงใจผู้คนในงานมืออาชีพฐานะหัวหน้า

หลักสูตรศิลปะการจูงใจผู้คนในงานมืออาชีพฐานะหัวหน้า

 (The art of motivating people @Professional Supervisor)

เนื้อหา/หัวข้อการอบรม

 • ความหมายและความสำคัญของบทบาทหัวหน้างาน
 • หลักการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพยุคปัจจุบัน
 • ศาสตร์และศิลป์ ในการเป็นหัวหน้างานแบบต่างๆ
 • ศิลปะการจูงใจผู้คน ตามลักษณะธรรมชาติของมนุษย์
 • เทคนิคการใช้หลักจิตวิทยาในการจูงใจทีมงานอย่างมหัศจรรย์
 • เครื่องมือและหลักการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีศิลปะจูงใจผู้คน
 • เสริมเสน่ห์ ศิลปะในการจูงใจ เช่น “ติในที่ลับ ชมในที่แจ้ง” อย่างเป็นธรรมชาติ
 • ลักษณะของหัวหน้างานที่มีศิลปะการจูงใจผู้คน
 • แนวคิดการสื่อสารสร้างพลัง สร้างสรรค์ผลงาน แบบล่าง>บน
 • Workshop : กิจกรรมจูงใจคน/พัฒนาทักษะที่ใช่/สร้างแผนที่ใหม่อย่างมั่นใจ
 • กิจกรรม: แลกเปลี่ยนกัน, ระดมสมอง และสร้างการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ
 • ผู้คุมงานทุกระดับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อได้เรียนรู้ศิลปะการจูงใจผู้คนตามหลักการและรูปแบบต่างๆกันอย่างแท้จริง
 • เพื่อฝึกฝนทักษะ และเทคนิคในการสื่อสาร จูงใจ และยกระดับหัวหน้างาน
 • เพื่อสร้างผลสำเร็จในการทำงานร่วมกับทีมงานอย่างมีศิลปะจูงใจในฐานะหัวหน้างาน

 

***เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับให้สอดคล้องกับองค์กร  

 

รูปแบบการสอนในคลาส (เวลาการอบรม 6 ชั่วโมง)

 • เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งประโยชน์ผู้เรียน
 • เทคนิคการโค้ช (Coaching) + ให้ความรู้วิธีการ (Training)
 • กิจกรรมระดมสมอง (Brainstorming) ด้วยแนวคิดเชิงรุก
 • กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) +แสดงบทบาทสมมติ(Role Play)
 • แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ (Sharing)

Conceptual Core

 • TAPS Model
 • Positive Psychology
 • Performance & Life
 • Proactive People

 

ติดต่อ โทร. 0626599545  E-mail : cs.pplearning@gmail.com

Visitors: 59,551