หลักสูตรหัวหน้างานกับการสอนงาน

หลักสูตรหัวหน้างานกับการสอนงาน

 (Train /Coach/Consult & Mentor)

เนื้อหา/หัวข้อการอบรม

 • เปิดมุมมองหัวหน้างานกับการสอนสไตล์ต่างๆ
 • พัฒนาทักษะการสอนงานกับบทบาทที่ต่างกัน
 • วิเคราะห์ทีมงานด้วยหลักการ DISC
 • เทคนิคการสอนงานที่สามารถได้ทั้งใจและได้ผลงาน
 • หลักการ และเครื่องมือต่างๆ ในการสอนงานต่างกันที่ผลลัพธ์
 • การปรับทัศนคติ และ กรอบความคิด (Mindset) กับการสอนทีมงาน
 • สร้างจุดแข็ง มองผสานจุดด้อยของคนในทีม
 • Workshop : ปรับมุมมอง สร้างแนวทาง และ ประกาศฝัน
 • กิจกรรม: แลกเปลี่ยนกัน , ระดมสมอง และสร้างการเปลี่ยนแปลง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ
 • ระดับคุมงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อได้เรียนรู้หลักการสอนงานในแบบต่างๆ กับทีมงานอย่างเหมาะสม
 • เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงานให้ได้ใจและสร้างผลงาน
 • เพื่อประยุกต์เทคนิคการสอนได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์

 

***เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับให้สอดคล้องกับองค์กร  

 

รูปแบบการสอนในคลาส  (เวลาการอบรม 6 ชั่วโมง)

 • เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งประโยชน์ผู้เรียน
 • เทคนิคการโค้ช (Coaching) + ให้ความรู้วิธีการ (Training)
 • กิจกรรมระดมสมอง (Brainstorming)
 • กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) +แสดงบทบาทสมมติ(Role Play)
 • แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ (Sharing)

 

 Conceptual Core

 • TAPS Model
 • Positive Psychology
 • Performance & Life
 • Proactive People

 

ติดต่อ โทร. 0626599545  E-mail : cs.pplearning@gmail.com

  

 

Visitors: 83,044