หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลา และเพิ่มเวลาคุณภาพ

หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลา และเพิ่มเวลาคุณภาพ

(Time management Technique)

เนื้อหา/หัวข้อการอบรม

 • เวลา คือทรัพยากรที่มีคุณค่ากับคุณมากเพียงใด?
 • เวลา หายไป หรือลดลงกับกิจกรรมใดบ้าง?
 • หลักการ และแนวคิดในการเพิ่มเวลาคุณภาพ
 • 4 เทคนิคการบริหารกิจกรรมในชีวิต ลิขิตความสำเร็จ
 • ทักษะการบริหารจัดการด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น PDCA /80:20 ฯลฯ
 • ลด ละ เลิก ความรู้สึกเชิงลบ ที่ฆ่าเวลาที่มีคุณค่า ด้วย Positive Thinking
 • Workshop : เปิดใจกับเวลา/สร้างแผนกิจกรรม/เพิ่มเวลาให้มากกว่า 24 ชม.
 • กิจกรรม: แลกเปลี่ยนกัน , ระดมสมอง และสร้างการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ
 • ทุกคนที่สนใจ

***เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับให้สอดคล้องกับองค์กร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อเรียนรู้และเห็นคุณค่าของเวลากับชีวิตที่มีการบริหารจัดการ
 • เพื่อประยุกต์ใช้ กับการทำงานและดำเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพื่อเพิ่มเวลาคุณค่าในการการสร้างคุณค่าชีวิตได้อย่างมั่นใจและบรรลุเป้าหมาย

รูปแบบการสอนในคลาส (เวลาการอบรม 6 ชั่วโมง)

 • เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งประโยชน์ผู้เรียน
 • เทคนิคการโค้ช (Coaching) + ให้ความรู้วิธีการ (Training)
 • กิจกรรมระดมสมอง (Brainstorming) ด้วยแนวคิดเชิงรุก
 • กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) +แสดงบทบาทสมมติ(Role Play)
 • แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ (Sharing)

Conceptual Core

 • TAPS Model
 • Positive Psychology
 • Performance & Life
 • Proactive People

ติดต่อ โทร. 0626599545  E-mail : cs.pplearning@gmail.com


Visitors: 81,939