หลักสูตรเตรียมความพร้อมหัวหน้างานมือใหม่สู่มืออาชีพ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมหัวหน้างานมือใหม่สู่มืออาชีพ

 (Preparation Supervisor to Professional)

 

เนื้อหา/หัวข้อการอบรม

 • ความหมาย ความสำคัญ ของหัวหน้างาน
 • กรอบความคิด(Mindset) หัวหน้างานมืออาชีพ
 • หัวหน้างานในฝันของทีมงานที่สร้างผลงาน
 • Know Who & Know How  Concept
 • 3 ทักษะสำคัญในการเป็นหัวหน้างาน
 • บทบาทที่แตกต่างของ TCCM กับการมอบหมายงาน
 • Workshop : สร้างกรอบความคิด / พัฒนาทักษะ/ กำหนดบทบาท
 • กิจกรรม: แลกเปลี่ยนกัน , ระดมสมอง และสร้างการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • หัวหน้างานใหม่ (0-3ปี)
 • เตรียมขึ้นตำแหน่งหัวหน้างาน

***เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับให้สอดคล้องกับองค์กร 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อเตรียมความพร้อมให้หัวหน้างานมีกรอบแบบมืออาชีพ
 • เพื่อสร้างรูปแบบการเป็นหัวหน้างานที่มีหลักการอย่างชัดเจน
 • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ได้จริงกับสถานการณ์

รูปแบบการสอนในคลาส (เวลาการอบรม 6 ชั่วโมง)

 • เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งประโยชน์ผู้เรียน
 • เทคนิคการโค้ช (Coaching) + ให้ความรู้วิธีการ (Training)
 • กิจกรรมระดมสมอง (Brainstorming) ด้วยแนวคิดเชิงรุก
 • กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) +แสดงบทบาทสมมติ(Role Play)
 • แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ (Sharing)

Conceptual Core

 • TAPS Model
 • Positive Psychology
 • Performance & Life
 • Proactive People

 

ติดต่อ  โทร. 0626599545  E-mail : cs.pplearning@gmail.com


Visitors: 59,551