หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (ใช้โปรแกรม Canva)

หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (ใช้โปรแกรม Canva)

สอนโดย อ.อภิรดี สนธิชัย

ประวัติวิทยากร >>> Click

(หลักสูตร 1 วัน)

หลักการและเหตุผล

 

“การนำเสนอที่ดี” คือ การที่ผู้ส่งสารสามารถส่งสารออกไปให้ผู้รับสารเข้าใจ และสามารถโน้มน้าวให้ผู้รับสารคล้อยตามสิ่งที่นำเสนอได้อย่างตรงประเด็นและเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน ผ่านการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม รวมถึง “วิธีการนำเสนอ” “เทคนิคการเล่าเรื่องที่โดนใจ” “การออกแบบการนำเสนอแบบมืออาชีพผ่าน Canva” และ “บุคลิกภาพ” ด้วย

 

วัตถุประสงค์

- สามารถออกแบบ Presentation ได้สวยงามเป็นมืออาชีพ ผ่าน Canva

- รู้เทคนิคการตัดต่อ VDO ผ่าน Canva

- สามารถออกแบบ Presentation ได้แบบมืออาชีพ (สร้าง Branding)

- ค้นพบเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบของตัวเอง

- การสร้างและนำ Storytelling ไปใช้ในการนำเสนอ

- เทคนิคการนำเสนอตั้งแต่การขึ้นต้นและการจบการนำเสนอ

- รู้จักผู้ฟังเพื่อเตรียทการนำเสนอที่โดนใจ

- บุคลิกภาพในการนำเสนอรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ

- ทำความเข้าใจ-รู้จักผู้ฟัง

- เทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

- เทคนิคการใช้ Storytelling เพื่อการนำเสนอ

- ค้นหารูปแบบการนำเสนอของตัวเอง

 

การสร้างการนำเสนอที่มีคุณภาพ

- วัตถุประสงค์ (Objective)

- การกำหนดหัวข้อและเนื้อหา (Content)

- การคัดเลือกสื่อและเครื่องมือ (Media)

- เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอผ่าน Canva ในรูปแบบต่างๆ

- เทคนิคการสร้าง vdo นำเสนองาน

- เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้สวย ลงตัว มีคุณภาพ

 

การออกแบบเทคนิคการนำเสนอที่มีคุณภาพ

- เทคนิคการนำเสนอ ผ่านการพูด และบุคลิกภาพ (Presentation)

- การแก้ปัญหาตื่นเต้นเมื่อพูดในที่สาธารณะ

- เทคนิคการนำเสนอให้คนฟังคล้อยตาม

- เทคนิคการนำเสนอให้มีเอกลักษณ์ Branding

- การใช้น้ำเสียง การยืน ท่าทาง

- วิธีการขึ้นต้นและสรุปจบการนำเสนอ

 

Workshop: การนำเสนอในรูปแบบของตัวเอง

 

ประวัติวิทยากร >>> Click

 

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

Tel : 083-645-4949, 095-537-4428, 062-659-9545 

E-mail : cs.pplearning@gmail.com   หรือ info.pplearning.@gmail.com 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 81,935