หลักสูตร Public Speaking for Leadership

 หลักสูตร Public Speaking for Leadership

อ.อภิรดี สนธิชัย

(หลักสูตร 1 วัน)

 

 

หลักการและเหตุผล

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เก่งเพียงแค่การทำงาน บริหารงาน บริหารคนเท่านั้น แต่การพูดหรือการสื่อสารที่ดียังเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง ที่ช่วยให้องค์กร, ทีมงาน รับรู้ เข้าใจ เกิดพลัง ในการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเข้าใจได้เป็นอย่างดี ช่วยสร้างความเชื่อมั่น และยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้พูดและผู้ฟังได้

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตร Public Speaking for Leadership นี้ออกแบบมาเพื่อช่วย สร้างความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ, พัฒนาทักษะการพูดในสถานที่ที่มีผู้ฟังจำนวนมากให้แข็งแรงขึ้น ทั้งทักษะ Storytelling เพื่อจูงใจในการพูด, การสร้างแรงบัลดาลใจ การกระตุ้นกำลังใจ, การพูดนำทีมเพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกัน รวมไปถึงการพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เกิดการพูด การสื่อสารที่เหมาะกับผู้ฟังในแต่แบบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ผู้พูดต้องการ รวมถึงบุคลิกภาพที่ดี และ Inner Power ด้วย

 

หัวข้อการเรียนรู้หลัก : Key Contents

Mindset

 • ทัศนคติดีต่อการพูดในที่สาธารณะ
 • ความสำคัญของการพูดในที่สาธารณะของผู้นำ
 • หลุมพลางที่ฉุดรั้งการพูดในที่สาธารณะ
 • การก้าวออกจาก Comfort Zone
 • Case Study ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการพูดในที่สาธารณะ

Preparation

 • รู้จัก รู้ใจ คนฟังเพื่อเตรียมการพูดที่ทรงพลัง ผ่านการทำความรู้จักคนประเภทต่างๆ
 • เทคนิคการวางโครงเรื่องสำหรับการพูดให้ตรงเป้าหมาย
 • เทคนิคการนำ Storytelling มาใช้ในการพูดให้จับใจ ได้ผลลัพธ์
 • กฎทอง 5 ประการของการพูดที่ทรงพลัง
 • การเลือกใช้สื่อให้เหมาะกับการพูด
 • เทคนิคการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
 • เทคนิคการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
 • เทคนิคการพูดเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • เทคนิคการพูดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ
 • เทคนิคการพูดเพื่อ All-hands Meeting
 • Workshop

Personality

 • เทคนิคเตรียมตัวพูดในที่สาธารณะแบบผู้นำ
 • เทคนิคการพูดใน Style ของตัวเอง (Personal Branding)
 • ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการพูดในที่สาธารณะ
 • การใช้ท่าทางสื่อสารเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้การพูดสำเร็จมากขึ้น
 • Workshop


ประวัติวิทยากร Click 

Visitors: 81,938