หัวหน้างานยุคใหม่ ยุค 4.0

หัวหน้างานยุคปัจจุบัน (ยุค 4.0)

หัวหน้างานยุคปัจจุบันนี้ ต้องมีความสามารถ ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบริการจัดการ

ได้อย่างรอบด้าน 360 องศา เพราะหัวหน้างานยุคนี้ มีความกดดันสูง ทั้งเรื่องของ

- ตัวเอง

- ทีมงาน

- องค์กร

- การแข่งขัน

- การเปลี่ยนแปลง

 

ดังนั้นหัวใจสำคัญของการพัฒนาตัวเอง ให้เป็นหัวหน้างานคุณภาพ ยุค 4.0 นี้ จำเป็นต้องพัฒนา

ทักษะ ทั้งเรื่องของการทำงาน การใช้เครื่องมือต่างๆ และจิตวิทยาในการบริหารทีมงาน

ตาม Competency ที่ได้กำหนดไว้จากองค์กรอย่างชัดเจน เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องของการแข่งขัน ,การพัฒนาด้วยหลักการ ทฤษฎีมากมาย หลากหลายค่าย

ที่หัวหน้างานยุคใหม่นี้ ต้องมีความรู้ ความสามารถในการเข้าถึง และเรียนรู้ให้ทันสมัย ทันโลก

ทันเหตุการณ์ เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง  

 

ความรู้ (Knowledge)  ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) และ คุณลักษณะ หรือทัศนคติ (Attribute)

ที่หัวหน้างานยุคใหม่ ต้องไม่ตกยุค และไม่จิตตกกับการพัฒนาตัวเอง ให้เติบโตทั้งความคิด ความเชื่อ และจิตวิญญาณ

ในการเป็นผู้นำ (Leader) ด้วยบทบาทต่างๆ มากมาย กับภาพลักษณ์ "หัวหน้างานยุคใหม่ยุค4.0"


 ====>อ่านบทความที่เกียวข้อง

1. หมวดหัวหน้างาน ผู้นำ และโค้ช

2. หมวดขาย บริการ และการตลาด

3. บทความรวมของอาจารย์อรรณพ

 

ติดตามเพิ่มเติมจากเรา

cs.pplearning@gamil.com

sa.pplearning@gmail.com

info.pplearning@gmail.com

T.0626599545

www.pplearning.com

www.pplearnonline.com

Visitors: 65,062