หลักสูตรบทบาทคณะกรรมการ 5ส ในการบริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรบทบาทคณะกรรมการ 5ส ในการบริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จ

 โค้ช จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์

วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 5ส

(หลักสูตร 1 วัน)

------------------------------------------------

 

หลักการและแนวคิด

การดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลกำไรตามเป้าหมายขององค์กร ถือเป็นหัวใจของการดำเนินงาน แต่การได้มาด้วยกำไร ปัจจุบันไม่ใช่เพียงขึ้นราคาขายอย่างเดียวเท่านั้น หากประกอบด้วยปัจจัยรอบด้าน เช่น ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์/ชิ้นงาน ราคา การส่งมอบ ความปลอดภัย ขวัญและกำลังใจของพนักงานในการทำงานมีต่อองค์กร สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณที่องค์กรมีต่อผู้เกี่ยวข้องหรือเรียกตามภาษาของการเพิ่มผลผลิตว่ามี P-Q-C-D-S-M-E-E  

เครื่องมือหรือเทคนิคที่ถือเป็นการปูพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของการผลิต คุณภาพ ต้นทุน การจัดส่ง ฯลฯ  ดังที่กล่าวมานั่นคือการทำ  5ส   ทั้งนี้เพราะ 5ส จัดเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่นำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิต เพื่อควบคุมองค์กรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ตลอดจนเป็นการลดความสูญเปล่าในองค์กร  จึงกล่าวได้ว่า 5ส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการบริหาร และถือเป็นกิจวัตรประจำวันของพนักงานที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การนำ 5ส ไปใช้ในองค์กรจึงถือเป็นการปรับปรุงวิธีการทำงาน สภาพแวดล้อม และเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นพื้นฐานสำคัญในการนำสู่ระบบคุณภาพ อื่นๆ ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนขององค์กร มีความรู้ เข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการ 5ส
 2. ที่เข้ามาบริหาร 5ส ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกองค์กร
 3. เพื่อให้คณะกรรมการ สามารถจัดทำแผนงาน  Master Plan เพื่อใช้ในการบริหารงาน 5ส
  ให้ประสบความสำเร็จ 
 4. เพื่อให้คณะกรรมการมีแนวทางในการจัดทำมาตรฐาน 5ส ได้อย่างถูกต้อง
  และมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีแนวทางในการตรวจประเมิน 5ส  ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำสู่การรายงานผล การบริหาร 5ส  ให้เป็นตาม นโยบายที่นำ 5ส มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน และการเพิ่มผลผลิต

 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ภารกิจ บทบาท ของคณะกรรมการ 5ส
 • การบริหารโครงการ 5ส ที่สัมฤทธิ์ผล
 • Workshop : ฝึกปฏิบัติ จัดทำ “แผนงาน Master Plan : การบริหารโครงการ 5ส ประจำปี”
 • กลยุทธ์การจัดทำมาตรฐาน 5ส
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติ จัดทำ “มาตรฐาน 5ส”
 • เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติ “การตรวจประเมิน 5ส”
 • Q&A

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานที่เป็นคณะกรรมการ 5ส   ที่เป็นแกนกลางในการบริหาร 5ส เพื่อให้ 5ส  ขององค์กรประสบความสำเร็จและยั่งยืน

 

กรอบการฝึกอบรมของหลักสูตร

5S House Model

5ส อ.จารุวดี

 

ทำความรู้จัก อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

Visitors: 63,629