กลุ่มหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Computer ต่างๆ

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาด้านการใช้ Program Computer ต่างๆ 

- หลักสูตรเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel) (หลักสูตร1 วัน)

- หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (Microsoft Excel for working) (หลักสูตร 1 วัน)

- หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย Canva อย่างมืออาชีพ (Creating Professional Presentation with       
   Canva) (หลักสูตร 1 วัน)

- หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ (Creating Professional Presentation with       
   PowerPoint) (หลักสูตร 1 วัน)

 

Visitors: 81,936