แนวคิดลีนกับการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร

นวคิดลีนกับการลดต้นทุน

แนวคิดลีน (Lean Thinking) มุ่งเน้นไปที่การ ขจัดความสูญเปล่า (Waste) ในกระบวนการทำงาน 

เป้าหมายหลักคือ เพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดต้นทุน

แนวคิดลีน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจทุกประเภท

ตัวอย่างการนำแนวคิดลีน ไปใช้เพื่อลดต้นทุน

1. การผลิต:

 • ลดการผลิตสินค้าคงคลัง (Inventory)
 • ลดขั้นตอนการผลิตที่ไม่จำเป็น
 • ปรับปรุงการวางผังโรงงาน
 • ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

2. การบริการ:

 • ลดเวลาการรอคอยของลูกค้า
 • ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
 • ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงาน

3. สำนักงาน:

 • ลดการใช้กระดาษ
 • ลดการประชุมที่ไม่จำเป็น
 • ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดการพื้นที่สำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้ ในการลดต้นทุนด้วยแนวคิดลีน

 • 5S: การจัดระเบียบ, สะอาด, เรียบร้อย, รักษาความสะอาด, สร้างนิสัย
 • Kaizen: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • Kanban: ระบบการผลิตแบบดึง
 • Value Stream Mapping: การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน

ประโยชน์ ของการลดต้นทุนด้วยแนวคิดลีน

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • ลดต้นทุน
 • เพิ่มผลกำไร
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • พัฒนา morale ของพนักงาน

ข้อจำกัด ของการลดต้นทุนด้วยแนวคิดลีน

 • ต้องใช้เวลาและความพยายาม
 • ต้องการการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • อาจต้องลงทุนในเทคโนโลยีใหม่

ตัวอย่าง การลดต้นทุนด้วยแนวคิดลีน

 • บริษัท Toyota ใช้ระบบการผลิตแบบ Toyota Production System (TPS) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน ช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมาก
 • บริษัท Amazon ใช้ระบบ Kanban ในการจัดการสินค้าคงคลัง ช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้า

การลดต้นทุนด้วยแนวคิดลีน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

แหล่งข้อมูล

หนังสือ

 • The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer by Jeffrey Liker
 • The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radiically Successful Businesses by Eric Ries

บทความ

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์

Visitors: 81,936