ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน

ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน

Businessman drawing a chart

 

> เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนธุรกิจ

> ทำให้ทราบถึงสภานะทางการเงินของบริษัทว่ายังมีความเข้มแข็งมากน้อยเพียงใด

> เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ด้านการแข่งขัน

Visitors: 69,757