บทความแบ่งปัน

Click >>รวมบทความด้านการเงิน Finance

Finance for Non-finance for Managers

 Finances saving economy concept. female accountant or banker use calculator.

 

รายงานทางการเงินที่ควรทราบ? (ในฐานะผู้จัดการ)

  • งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด (งบดุล)
  • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด (อาจแยกแสดงเป็นงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดสเร็จอื่นๆก็ได้)
  • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับงวด
  • งบกระแสเงินสดสำหรับงวด
  • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

*** จากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)

 

Link : ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน

 

 

 

Visitors: 69,757