เทคนิคปิดการขายด้วย NLP

เทคนิคปิดการขายด้วย NLP


การทำงานขาย เหมือนนักสะกดจิต
ต้องสามารถ สะกดจิต สะกดใจ ให้ตัวเองสนุกกับการทำงานขย
ต้องสามารถ สะกดจิต ให้ตัวเองกล้าคิดแนวทางการนำเสนอใหม่

และสำคัญ
ถ้าต้องการปิดการขายให้ได้หัวใจ
นั่นหมายความว่า
ต้องสามารถ สะกดจิต สะกดใจลูกค้าได้
หากนักขาย มีวาทะศิลป์ ในการสื่อสาร
และการจูงใจผู้คน นั่นเป็นความได้เปรียบ

NLP 
Neuro
Linquistic
Programming
หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เราเข้าใจตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น
ผ่านการสื่อสาร ทั้งภาษากายและภาษาพูด  ซึ่งเป็นการกำหนด
พฤติกรรม การกระทำ คำพูด ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ซึ่ง NLP นี้เป็นกระบวนการที่สามารถกำหนดลงลึก
ถึงจิตใต้สำนึกของเราได้  ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว 

ดังนั้น การใช้ NLP ปิดการขาย จึงเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมาก
หากเราสามารถสร้างรูปแบบการปิดการขายด้วยการสื่อสาร 
ให้ลูกค้า เปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ ให้คล้อยตามเรา
ที่เป็นนักขาย ด้วยความต้องการของตัวเอง

อ่านถึงตรงนี้แล้ว
ได้เรียนรู้และมุมมองอะไรบ้าง ในการปิดการขายครั้งต่อไป

ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆวัน

อ.สุณิชชา ชอบชัยVisitors: 69,756