OKRs กับการตั้งเป้าหมายชีวิต

OKRs ทำให้ Google ประสบความสำเร็จได้

นั่นหมายความว่า OKRs น่าจะเป็นการรับประกันได้ว่า

หากองค์กร หรือตัวเรานำมาประยุกต์ใช้  ย่อมทำให้มีความมั่นใจว่า

ประสบความสำเร็จแน่นอน เพราะ

1. มีต้นแบบ

2. มีรูปแบบ

3. มีผลลัพธ์


ที่สามารถกลับไปตรวจสอบได้ว่า #เคยมีความสำเร็จ


ดังนั้น การตั้งเป้าหมายชีวิต 

ก็น่าจะ ประสบความสำเร็จ

ด้วยการนำหลักการ OKRs มาประยุกต์นั่นเอง


สุณิชชา ชอบชัย
Visitors: 65,064