HR มืออาชีพเขาเป็นกันอย่างไร?

HR มืออาชีพ เขาเป็นกันอย่างไร?

เป็นคำถามที่น้องๆ จบใหม่อยากทราบ

และน้องๆ HR มือใหม่ต้องการพัฒนาตัวเอง

ให้ไปถึงจุดหมายนั้นๆ คือ

[ HR มืออาชีพ ]

1. มีกรอบความคิด (Mindset) ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองให้เป็นเลิศ

2. มีทักษะ (Skill) ในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ และการแก้ไขปัญหาสร้างสรรค์

3. มีวิธีการทำงานที่ใช้หลักการของ PDCA

4. มีจิตใจแห่งการเป็นผู้ให้ ด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)

5. มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา


ดังนั้นคำว่ามืออาชีพ ต้องมีความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์
หากต้องการเดินทางลัด ทำได้เพียง ฝึกฝนบ่อยครั้งกว่าคนอื่น
คุณจะถึงเส้นชัยได้ไวกว่า ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า


 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

 

 

Visitors: 65,064