กลุ่มหลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)

กรุณากรอกข้อความ...

บริการด้านการพัฒนาวิทยากร

1. หลักสูตร การเป็นวิทยากรภายในองค์กร-Basic  (Train The  Trainer 1 Day)  (พื้นฐาน)   แบบ 1 วัน 

2. หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train The  Trainer 2 Days)(พื้นฐาน+ฝึกฝน) แบบ 2 วัน

3. หลักสูตร พัฒนาวิทยากรแบบมืออาชีพ  (The Professional Trainer 2 Days) (ต่อยอด+ฝึกฝน) แบบ 2 วัน

4. หลักสูตร ดีไซน์การเป็นวิทยากรยุคใหม่ (The Creative & Advance Train The Trainer 2 Days)   (AI+ออกแบบ+กิจกรรม+ฝึกฝน) แบบ 3 วัน

5. หลักสูตร การยกระดับบทบาทวิทยากรด้วย TAPS Model & Learning science (StepUp Advance Trainer)  แบบ 2 วัน

6. หลักสูตร การออกแบบหลักสูตรด้วย AI  (AI With Trainer Designer) แบบ 2 วัน

7. โปรแกรมการสร้างวิทยากรเพื่อเป็นอาชีพในชีวิตจริง  7 วัน (6 เดือน)

8. โปรแกรมการสร้างอาชีพวิทยากร 12 วัน (10 เดือน)   **เรียนจบมีคลาสให้ฝึกงาน

 

อำนวยการสอนโดย

ทีมอาจารย์และที่ปรึกษาสังกัด บริษัท พีพีเลิร์น จำกัด

บริหารงานโดย

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

062-6599545

cs.pplerning@gmail.com

 

แนวทางการใช้ AI ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับวิทยากร (AI with Trainer Designer)

1. Adaptive Learning: การสร้างหลักสูตรที่ปรับตัวเองตามความคุ้มค่าและความพร้อมของวิทยากร

ตัวอย่าง: ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ปรับปรุงเนื้อหาตามผลการเรียนรู้ของวิทยากรหรือตามโจทย์ที่ได้รับในแต่ละครั้ง

2. Virtual Teaching Assistant:การใช้ Chatbot หรือ Virtual Assistant ในการตอบคำถามหรือให้คำแนะนำในการสอน

ตัวอย่าง: Chatbot ที่ให้คำแนะนำในการสร้างเนื้อหาการสอน ,การยกตัวอย่าง,การเรียนรู้ร่วมกัน,การสร้างบรรยากาศฯลฯ

3. การประเมินอัตโนมัติ: การสร้างและประเมินแบบทดสอบโดยใช้ AI

ตัวอย่าง: ระบบทดสอบออนไลน์ที่ตรวจคะแนนโดยอัตโนมัติ หรือการใช้แบบฟอร์มต่างๆ ผ่านออนไลน์  ที่สะดวก ง่าย รวดเร็ว

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุง:การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตร

ตัวอย่าง: การติดตามความคืบหน้าและการสร้างรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสอนของวิทยากร เหมาะสำหรับการต้องการ

ความรวดเร็วและมีปริมาณข้อมูลที่มาก สำคัญกว่านั้นคือวิเคราะห์ได้ตรงตามข้อมูลข้อเท็จจริง (Fact)

5. การใช้ Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR):การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีสมจริงด้วย VR และ AR

ตัวอย่าง: การใช้ VR ในการสร้างสถานการณ์การสอนที่จำลองหรือการใช้ AR ในการสร้างการแบ่งปันความรู้ที่มีการสื่อสารแบบมีความสัมพันธ์

ประสบการณ์ใหม่กับคนรุ่นใหม่สร้างบรรยากาศใหม่ๆ  สร้างความตื่นเต้นตลอดเวลาส่งผลต่อความกระตือรือร้นของคนในคลาสได้ดีขึ้นมาก

 

การผสมผสานระหว่าง AI และการออกแบบหลักสูตรช่วยในการเพิ่มคุณค่าของการฝึกอบรมและการพัฒนาของวิทยากร และสำคัญช่วยให้

มีความพร้อมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การศึกษาเพราะคนสอนย่อมต้องเปลี่ยนก่อนเสมอ และรูปแบบการสอนที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการศึกษาและการอบรม ย่อมสร้างความน่าสนใจให้กับผู้เรียนได้มากขึ้น

 

เพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบหลักสูตรคือ เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งเนื้อหา วิธีการ กิจกรรม และบรรยากาศ

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  จูงใจให้ผู้เรียน นำความรู้ไปพัฒนาทักษะ ด้วยทัศนคติที่ดี มีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

 

เพราะคนเรียนเก่งขึ้น เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น

ดังนั้นผู้สอน/วิทยากร /เทรนเนอร์ (Trainer) ควรต้องเป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ให้เป็นผู้รอบรู้และเรียนรู้ตลอดเวลา

 

 

หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ สำหรับหัวหน้างาน (Train The Trainer for Supervisor)

หัวข้อสำคัญ Course Highlights :

 1.     หลักการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Professional Trainer)
 2.     ความเข้าใจในบทบาทและคุณสมบัติของการเป็นวิทยากร...How to Fit+
 3.     จิตวิทยาในการสอน (psychology) แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)...มีจิตวิทยาพาคนเรียนสนุกกับการเรียนรู้อย่างเต็มใจ
 4.     การบริหารเนื้อหาและวางแผนการสอน....เนื้อหาดีมีความเข้าใจที่ดี
 •        การเขียนหลักสูตรด้วย AI+ประสบการณ์
 •        การทำสไลด์ ประเภทต่างๆ  เพิ่มเทคนิคความโปรด้วยการใช้ Canva
 •        การเชื่อมโยงกรณีศึกษา/ตัวอย่าง
 •        กิจกรรมพัฒนาการสอนสัดส่วน Content&Context
 •        เทคนิคการเลือกสื่อการสอนให้เหมาะสม
 •        การวางแผนการสอน 70:20:10
 1.     บุคลิกภาพของวิทยากร …เทคนิคสำคัญในการ onstage สูตร 55:37:8
 2.     หลักการและเทคนิคการสื่อสารการสอนแบบ Hard skill & Soft Skill กับบริหารคลาส 
 3.     เทคนิคการสร้างบรรยากาศ และดึงดูดผู้เรียน
 •        รู้จักพฤติกรรมของผู้เรียน และGeneration
 •        การรับฟังและการตอบคำถามที่ทรงพลัง
 •        การดึงดูดความสนใจด้วย Story Telling
 •        จังหวะการใช้กิจกรรมกับบรรยากาศในคลาสและเทคนิคการสังเกต
 •        จังหวะในการเชื่อมโยงตัวอย่างและเรื่องจริงของผู้เรียน
 1.     การติดตามผลหลังการอบรม...สร้างการเปลี่ยนแปลงหลังการอบรม
 2.     การเตรียมความพร้อม และการประเมินก่อน-หลังอบรม (Assessment) ตัวเองและผู้เรียน
 3.     Bonus  : ประยุกต์การสอนกับหน้างานจริงสำหรับหัวหน้างาน และผู้ที่ต้องเป็นวิทยากรภายใน  (กรณีมีข้อจำกัดเรื่องเวลา)
 •  Morning Talk
 • Meeting
 • On the Job
 •  Mentoring
 • ทดลองงาน
 •  Other

 

วัตถุประสงค์การฝึกในคลาส : สร้างความมั่นใจ /สร้างแผนการสอน/สร้างการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมในคลาส : ฝึกการเขียน-พูด-ฟัง / ระดมสมอง / onstage เดี่ยว 2 รอบ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

หัวหน้างาน และผู้ที่ทำหน้าที่ในการสอนพนักงานภายในองค์กร (Internal Tainer) ให้กับแผนกต่างๆ 

และต้องการพัฒนาวิธีการสอน การถ่ายทอดด้วยเทคนิคที่สร้างความน่าสนใจ และได้ใจคนเรียน

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่จากการให้ความรู้ พร้อมแบบฝึกฝนทักษะ กับการแลกเปลี่อนไอเดียกันด้วยความเข้าใจ

ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมายของอค์กร

Visitors: 81,939