วิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อ และประเด็นในการจัดอบรม (อ่านและดาวน์โหลดฟรี!) 

1.ความหมายของคำว่าวิทยาการ (ภายใน)

2. ความจำเป็นหรือเหตุผลของการมีวิทยากรภายใน

3. ขอบเขตของการเป็นวิทยากรภายใน

4. คุณสมบัติของวิทยากรภายใน 

5. ทักษะสำคัญของการเป็นวิทยากรภายใจ

6.ความกังวลใจ (อุปสรรค) ของการเป็นวิทยากรภายใน

7. แนวความคิด (Internal Trainer Mindset)ของการเป็นวิทยากรภายใน

11. เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนประเภทต่างๆ

12. หัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากรภายใจ

13. ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเติบโตเส้นทางวิทยากรมืออาชีพ

14. เทคนิคการเสริมเสน่ห์ให้คลาสสนุก มีสาระะ และสร้างการเปลี่ยนแปลง

15. วางโครงสร้าง แผนการสอนในระดับมืออาชีพ

16. เขียนหลักสูตร และสร้างกิจกรรมให้สอดคล้อง ประยุกต์ใช้ได้จริง

17. เสริมความมั่นใจในการเป็นผู้นำ (Leadership)

18. บริหารเวลาในคลาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

19. ขั้นตอนการสร้างวิทยากรภายใน (Train the Trainer) **โปรแกรมสร้างทายาทวิทยากร

Visitors: 47,946