บทบาทของ HR ในโลกของยุคปัจจุบัน


 โลกปัจจุบันจวบจนอนาคตอันใกล้นี้ กลุ่มงานที่เรียกตัวเองว่านักทรัพยากรมนุษย์ หรือทรัพยากบุคคล

ต้องเป็นกลุ่มคนที่สามารถก้าวทันการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว เป็นเพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

ทั้งด้านการแข่งขันเชิงธุรกิจและการแข่งขันด้านพัฒนาต้นทุนมนุษย์ ที่เป็นงานโดยตรงของทีมงานนี้

ดังนั้น การทำหน้าที่ HR มิใช่เพียงแค่ คัดสรร พัฒนา และรักษาคนเก่ง ให้อุงค์กรเท่านั้น 

HR นุคใหม่ต้องเพิ่มบทบาทงานให้เป็นคนครบเครื่อง ครบกระบวนการ ทั้งบู้และบุ๋น นั่นเอง


บทบาทที่ทางทีมงานสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง ขออนุญาตแชร์ในบทความนี้คือ

1. บทบาทนักกลยุทธ์   หมายความรวมถึงการนำนโยบายองค์กร ค่านิยมหลัก และ Competency 

ที่ทีมบริหารองค์กรนั้นได้กำหนด หรือปรับเปลี่ยนตามสังคมโลก ดังนั้นทีมงานนี้ ควรเรียนรู้และเข้าใจกลยุทธ์ และธุรกิจขององค์กรให้ถ่องแท้ เพื่อนำไปกำหนดนโนบายการบริหารจัดการทรัพยากรคนเพื่อการแข่งขัน

พร้อมทั้งนำมาแปลงเป็นการเตรียมโครงสร้าง หรือปรับเครื่องมือการบริหารจัดการ เช่น  BSC, Six sigma, Competency Base  อย่างชัดเจนก่อนนำไปใช้จริงกับผู้นำของฝ่ายงานต่างๆ

2. บทบาทนักบริหารงานแบบมืออาชีพ  หมายรวมถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับกระบวนการต่างๆ ทั้งองค์กร เพราะทีม HR เป็นหน่วยงานที่เป็นภาพรวม (Flow) ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ หากมีความสามารถในการลดขั้นตอน หรือผสานงานที่ไม่จำเป็น ลด ละ เลิก ได้นั้น ย่อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และเป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

3. บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมายรวมถึง การสำรวจ กำหนด กระตุ้น ตรวจสอบ  ติดตามผล  และการเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยน หรือพร้อมเปลี่ยนแปลงได้กับสถานการณ์ต่างๆ  และที่สำคัญควรเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งที่แบบเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ ด้วยทัศนคติเชิงบวก 

4.บทบาทดาราต้นแบบ , ดาราในดวงใจ  หมายรวมถึงการเป็นนักประชาสัมพันธ์ นักสร้างแรงจูงใจ นักไกล่เกลี่ย

ที่มีความสามารถด้านจิตวิทยา เปิดใจและผสานใจคนในทีมงานได้อย่างดี มีเทคนิคการสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดี มีประสิทธิภาพ จนคนยินดีเปิดใจให้กับทีม HR นั่นคือสัญญาณที่ยอดเยี่ยมของคำว่า 

#ดาราในดวงใจ


อ่านมาถึงตรงนี้แล้วรอยยิ้มกว้างขึ้นเลยใช่ไหมคะ

เพราะคนๆนี้คือคุณนั่นเอง

ติดตอเราได้ที่

cs.pplearning@gmail.com

T.0626599545

Visitors: 65,064