เครื่องมือบริหารจัดการงาน (ประยุกต์)

 กลับบหน้าแรก

เครื่องมือบริหารจัดการงานเพื่อความสำเร็จ (Tools for Success)

เครื่องมือและเทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

1. ฟอร์มการทำ To do List สำหรับหัวหน้า,ผู้จัดการ

2. ทฤษฎี 80:20 กับการบริหารงานของหัวหน้าและผู้จัดการ

3. ผังก้างปลา สำหรับงานบริหารของหัวหน้า,ผู้จัดการ

4. สำคัญ-เร่งด่วน

5. PDCA

6. กระดาษแผ่นเดียว

7. Able-Willing

8. การวิเคราะห์งานของทีมงาน

9. การฟังเชิงลึก

10. การใช้คำถาม

11. การตัดสินใจ

12. การใช้วงจรพฤติกรรมมนุษย์

 

 

เครื่องมือและเทคนิคการบริหารงานสำหรับพนักงาน

1. ฟอร์มการทำ To do List

2. ทฤษฎี 80:20

3. ผังก้างปลา

4. สำคัญ-เร่งด่วน

5. PDCA

6. กระดาษแผ่นเดียว

7. การระดมสมอง

8. การคิดสร้างสรรค์


 

 

 

 

 

 

   
Visitors: 72,289