ความหมายและความสำคัญของ วิทยากร

วิทยากร (Trainer)  หมายถึง คนที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้

ให้เข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้จริง  ดังนั้นวิทยากรมักเป็นบุคคลที่มีความสนใจในการเรียนรู้ตลอดเวลา

 


Visitors: 65,064