หลักสูตร5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity

หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity

หลักสูตร 1 วัน

โค้ชจารุวดี  ปวรินทร์พงษ์

วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ5

 

หลักการและแนวความคิด

การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลกำไรตามเป้าหมายขององค์กร ถือเป็นหัวใจของการดำเนินงาน แต่การได้มาด้วยกำไร ปัจจุบันไม่ใช่เพียงขึ้นราคาขายอย่างเดียวเท่านั้น หากประกอบด้วยปัจจัยรอบด้าน เช่น ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์/ชิ้นงาน ราคา การส่งมอบ ความปลอดภัย ขวัญและกำลังใจของพนักงานในการทำงานมีต่อองค์กร
สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณที่องค์กรมีต่อผู้เกี่ยวข้องหรือเรียกตามภาษาของการเพิ่มผลผลิต ว่ามี P-Q-C-D-S-M-E-E 

เครื่องมือหรือเทคนิคที่ถือเป็นการปูพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของการผลิต คุณภาพ ต้นทุน การจัดส่ง ฯลฯ  ดังที่กล่าวมานั่นคือการทำ  5ส   ทั้งนี้ เพราะ 5ส จัดเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่นำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิต เพื่อควบคุมองค์กรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ตลอดจนเป็นการลดความสูญเปล่าในองค์กร  จึงกล่าวได้ว่า 5ส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการบริหาร และถือเป็นกิจวัตรประจำวันของพนักงานที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ดังนั้น การนำ 5ส ใช้ในองค์กร จึงถือเป็นการปรับปรุงวิธีการทำงาน สภาพแวดล้อม และเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำสู่ระบบคุณภาพอื่นๆได้ต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ 5ส เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตขององค์กร  (5S for Productivity)
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ 5ส ไปใช้ในการปฏิบัติงานของทีมงานในการปรับปรุงวิธีการทำงาน  เพิ่มประสิทธิภาพในงาน และลดความสูญเปล่าจากงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารโครงการ 5ส โดยนำ 5ส เป็นเครื่องมือ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือการเพิ่มผลผลิต  ตลอดจนเข้าใจในการบริหารพนักงานทั่วทั้งองค์กร ให้เป็นกำลังสำคัญในการทำ 5ส  ให้ประสบความสำเร็จ 

 

 รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 • แนวคิดเบื้องต้นของการเพิ่มผลผลิต
 • 5ส คืออะไร
 • ความสำคัญของ 5ส
 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

   หลักการและขั้นตอนการทำ 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 • หลักการและขั้นตอนในการทำ 5ส
 • ขั้นตอนในการทำ 5ส แต่ละตัว
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้ 5ส ในองค์กร
 • ภาพตัวอย่าง 5ส (Best Practice)
 • Workshop

   บริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

 • บริหารโครงการ 5ส ที่สัมฤทธิ์ผล ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
 • ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการ 5ส
 • มาตรฐาน 5ส
 • การตรวจประเมิน 5ส
 • Workshop

   ถามตอบ (Q&A) เพื่อรู้และเข้าใจในการบริหาร 5ส ให้ตอบโจทย์ขององค์กร

 

กรอบการฝึกอบรมของหลักสูตร

5S House Model

 แนวทางในการฝึกอบรม

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เข้าอบรมเป็นบุคคลสำคัญ ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

การฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจตนเอง  ยอมรับตนเอง อยากเปลี่ยนแปลงตนเอง เลือกวิธีการ ของตนเอง จนนำไปสู่เป้าหมายที่ตนเองวางไว้  โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชชิ่ง ด้วย Mindfulness Coaching & Training  with M-THAI

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

’   Work shop  กระตุ้นให้   คิด  à   เขียน   à  พูด 

’   การนำเสนอของกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น

’   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class

’   Case Study  กรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้สถานการณ์จำลองแล้วประยุกต์ใช้

’   การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองกระบวนการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ด้วยวงจรพฤติกรรม ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และการกระทำ โดยวางแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และกำหนดแนวทางฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นธรรมชาติ

วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เข้าอบรม โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ด้วยวิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ด้านจิตวิทยา ดังนั้น ในการฝึกอบรม จะสอดแทรกความรู้ และสาระทางจิตวิทยา เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง  เห็นคุณค่าตนเอง และได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่น ยอมรับผู้อื่น (Psycho Talk with Positive Psychology)

กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

มีแบบทดสอบเพื่อความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม (Pre-Post Test)

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานทุกคนที่เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส   ที่เป็นแกนกลางในการบริหาร 5ส  
เพื่อให้ 5ส  ขององค์กรประสบความสำเร็จและยั่งยืน

 

อุปกรณ์ที่ใช้ 

 LCD     

Flip Chart   

Microphone

Classroom and Workshop

 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

1 วัน  รวมเวลา 6 ชั่วโมง (ช่วงเวลา 9.00-16.00 น.)

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0-6265-9954-5

 

Visitors: 63,629