หลักสูตรการบริหารทีมงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรการบริหารทีมงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับหัวหน้างาน

(Team management By positive psychology for Supervisor)

เนื้อหา/หัวข้อการอบรม

 • ความหมายและหลักการจิตวิทยาเชิงบวก
 • จิตวิทยาเชิงบวกกับพลังแห่งการสร้างคุณค่า
 • ลักษณะของหัวหน้า,ผู้นำ ที่สร้างคุณค่าร่วมแบบทีม
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้กับทีมงานอย่างสร้างสรรค์
 • ทักษะสำคัญในการฝึกฝนให้เป็นผู้บริหารแนวจิตวิทยาเชิงบวก
 • หัวใจสำคัญในการสร้างคุณค่าทีมด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
 • แนวคิดสร้างคุณค่า ส่งมอบคุณค่า และหาจุดร่วมสร้างพลังทีมงาน
 • Workshop : ทบทวนตัวเอง/สร้างแผนที่จัดทับทีม/ผู้บริหารที่ใช่
 • กิจกรรม: แลกเปลี่ยนกัน , ระดมสมอง และสร้างการเปลี่ยนแปลง

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ระดับควบคุมงาน
 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อเข้าใจความหมายและหลักการจิตวิทยาเชิงบวก(Positive Psychology)
 • เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และบริหารทีมงานคุณภาพ
 • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้กับทีมงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ

***เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับให้สอดคล้องกับองค์กร

รูปแบบการสอนในคลาส (เวลาการอบรม 6 ชั่วโมง)

 • เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งประโยชน์ผู้เรียน
 • เทคนิคการโค้ช (Coaching) + ให้ความรู้วิธีการ (Training)
 • กิจกรรมระดมสมอง (Brainstorming) ด้วยแนวคิดเชิงรุก
 • กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) +แสดงบทบาทสมมติ(Role Play)
 • แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ (Sharing)

Conceptual Core

 • TAPS Model
 • Positive Psychology
 • Performance & Life
 • Proactive People

 

ติดต่อ  โทร. 0626599545  E-mail : cs.pplearning@gmail.com


Visitors: 43,436