จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0

หลักสูตร 

จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0

Psychology of Management

( หลักสูตร 1 วัน )

 

โดย 

โค้ช จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์

Coach & Professional Trainer  วิทยากรด้านพัฒนาศักยภาพและการโค้ช

---------------------------------------------------------------------

 

โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและผันผวนมาก  เข้าสู่ยุค 4.0 ทำให้หัวหน้างานต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่บริหารจัดการและสั่งการเพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว หัวหน้างานต้องปรับตัวเองเป็นผู้นำเพื่อการปฎิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถและทำให้ทีมงานทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร

 

การที่หัวหน้างานมีจิตวิทยาการบริหารและสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและพร้อมที่จะก้าวไปกับองค์กรได้ หัวหน้างานต้องมีทักษะด้านจิตวิทยาเพื่อเข้าใจคน เข้าใจพฤติกรรม สร้างแรงจูงใจและโน้วน้าวใจ  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ และมีเป้าหมาย ก็จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล

1. เพื่อทำให้หัวหน้างานเข้าใจความต้องการของมนุษย์และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่พนักงาน

2. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน  เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน

3. เพื่อให้หัวหน้างานมีเทคนิคในการจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมงาน  เพื่อได้ทั้งใจได้ทั้งงาน

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ผู้เข้าอบรมเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

การฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจตนเอง  ยอมรับตนเอง อยากเปลี่ยนแปลงตนเอง เลือกวิธีการตาม styleของตนเอง จนนำไปสู่เป้าหมายที่ตนเองวางไว้ 

ด้วยวิธีการ Mindfulness Coaching & Training  with M-THAI

กิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

  • การบรรยายเนื้อหา
  • ประเมินตนเองด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อให้มองเห็นตนเอง
  • Work shop  กระตุ้นให้  คิด เขียน พูด 
  • การนำเสนอของกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
  • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
  • Case Study  กรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้สถานการณ์จำลองแล้วประยุกต์ใช้กับตนเอง
  • การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยวงจรพฤติกรรมทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และการกระทำ                                                                                             

โดยการพัฒนาตัวเองด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

สนใจดูหลักสูตร ส5 เพื่อเพิ่มผลผลิต http://www.pplearning.com/16840019/5%E0%B8%AA

 

5ส

 

 

 

 

Visitors: 72,289